Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Prummel, ingeschreven in het Handelsregister bij Prummel onder nummer 02324952, inzake de website Prummelmeubelen.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Prummel door middel van verwerkingen via onze website Prummelmeubelen.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Prummel respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Prummel. Je dient je ervan bewust te zijn dat Prummel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt als klant voor de producten en/of diensten van Prummel, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Prummel en gebruikt om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Prummel verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Prummel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De opmaak en het verzenden van een factuur voor geleverde diensten of producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mail
 • Onze klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Onze klanten te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Prummel analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Prummel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook door Prummel worden gebruikt om je te informeren over Prummel-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van Prummel-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Prummel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prummel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prummel) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prummel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prummel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prummel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@prummelmeubelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Prummel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

Prummel bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kun je je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over Cookies.

Prummel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door je browser kan worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prummel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@prummelmeubelen.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Prummel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.